Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr GO-01/2018 z dnia 08-01-2018 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

Nr GO-01/2018

z dnia 08-01-2018 roku.

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, z siedzibą w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent.

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie podlega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie co najmniej średnie.
 5. Staż pracy – co najmniej 2 lata.
 6. Nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów: z zakresu ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, rzetelność, skrupulatność, sumienność, staranność, kreatywność, odporność na stres, dyspozycyjność.
 4. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.
 5. Umiejętność sporządzania sprawozdań, protokołów.
 6. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji..
 7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Prowadzenie składnicy akt Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno.
 2. Przyjmowanie i ewidencja korespondencji przychodzącej.
 3. Przygotowywanie korespondencji wychodzącej.
 4. Prowadzenie ewidencji kart drogowych.
 5. Opracowywanie wewnętrznych przepisów i kontrolowanie ich przestrzegania w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Przygotowywanie projektów pism, informacji i zestawień.
 7. Przygotowanie i prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 9. Prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej.
 10. Prowadzenie spraw związanych z dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
 11. Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych oraz innych realizowanych przez własną jednostkę.
 12. Wykonywanie innych zadań na polecenie dyrektora Centrum i głównego księgowego.

 

IV. Warunki pracy:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w budynku, bezpieczne warunki pracy. Możliwość udziału w spotkaniach poza jednostką. Obsługa komputera. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami.

 

V. Inne informacje:

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych informuję, że w grudniu 2017 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno osiągnięto wskaźnik zatrudnienia co najmniej 6% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy wg lub na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 4. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
 7. Kopie świadectwa pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
 8. Kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z ww. dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku, w Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, pokój 26.
 2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent, nr ogłoszenia GO-01/2018”. Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz te, które nie zawierają wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

 

VIII. Analiza formalna dokumentów – I etap naboru:

 1. Analizy i oceny złożonych dokumentów dokonuje komisja konkursowa.
 2. Analiza dokumentów pod względem kompletności i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na w/w stanowisko urzędnicze.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

IX. Kwalifikacja merytoryczna kandydatów – II etap naboru;

 1. Kwalifikację końcową stanowi rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu bezpośrednią ocenę kandydata poprzez weryfikację informacji zawartej w złożonej ofercie, a także zbadanie wiedzy, predyspozycji i umiejętności kandydata.
 2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja konkursowa.
 3. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja konkursowa wybiera kandydata.
 4. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

 

X. Zasady sporządzenia dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej – dokumenty muszą być podpisane przez kandydata.
 2. Dokumenty należy składać w języku polskim; w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć ich tłumaczenia przysięgłe.
 3. Dokumenty należy sporządzić zgodnie z wymogami naboru, w sposób kompletny.

 

XI. Informacja o wynikach naboru:

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno – http://www.bip.cuw.gminakutno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

Dyrektor

Sylwia Szałkowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załączniki.pdf (PDF, 152.20Kb) 2018-01-08 15:24:56 686 razy
2 załączniki.doc (DOC, 52.50Kb) 2018-01-08 15:24:30 695 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 08-01-2018 15:24:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 08-01-2018 15:27:53